Διεκπεραιώσεις για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις

διεκπεραιώσεις
διεκπεραιώσεις

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και επιχειρήσεων το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

Σύσταση εταιριών

Αναλαμβάνουμε για εσάς και την καινούργια σας επιχείρηση όλες τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. από την σύνταξη του καταστατικού μέχρι την εφορία και την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Επίσης συντάσσουμε τροποποιήσεις καταστατικών για αποχώρηση μέλους, αύξηση κεφαλαίου ή διαλυτικό εταιρείας (ακόμη και σε αυτές τις εταιρείες που είναι ανενεργές)

Διεκπεραιώσεις στην εφορία

Μερικές από τις διεκπεραιώσεις μας για τις επιχειρήσεις στην εφορία είναι οι ακόλουθες:

 • Δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών επαγγελματία.
 • Έναρξη υποκαταστήματος, αποθήκης ή έκθεσης.
 • Επέκταση δραστηριοτήτων επιχείρησης ΚΑΔ ή διαγραφή ΚΑΔ.
 • Έναρξη παύσης ταμειακής μηχανής και δήλωση διακοπής εργασιών.
 • Κατάθεση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προηγουμένων ετών.

Επίσης αναλαμβάνουμε τη διακοπή και τη διερεύνηση τυχόν ανενεργών επιχειρήσεων στις οποίες δεν έχει γίνει ακόμα διακοπή στην εφορία.

Διεκπεραιώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Οι διεκπεραιώσεις μας στα ασφαλιστικά ταμεία αφορούν το :

ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) : Αναλαμβάνουμε όλες τις διεκπεραιώσεις που αφορούν τους επιτηδευματίες και τις εταιρείες στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ :

 • Διαχείρηση απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση σύνταξης
 • Προεγγραφή και οριστική εγγραφή για τα καινούργια φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε έναρξη εργασιών
 • Διαγραφή από τα μητρώα του ΟΑΕΕ μετά από διακοπή εργασιών στην εφορία.
 • Επανεγγραφή στον ΟΑΕΕ (για φυσικά πρόσωπα που ήταν και παλαιότερα εγγεγραμμένοι).
 • Μεταφορά της έδρας της επιχείρησης.
 • Έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Έκδοση ατομικού ή οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας.

ΕΦΚΑ

 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων

ΙΚΑ : Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για εταιρείες χωρίς προσωπικό και πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών ή πληρωμή των δόσεων σε μηνιαία βάση.

Διεκπεραιώσεις στα επιμελητήρια

Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΕΕΑ)

 • Εγγραφές και διαγραφές ατομικής επιχείρησης
 • Έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών (ταμειακή ενημερότητα)
 • Τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του μέλους (τηλέφωνα, e-mail)
 • Αίτηση για αλλαγή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου (για εταιρείες)
 • Αίτηση για λύση εταιρείας

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (ΒΕΑ)

 • Εγγραφή ή διαγραφή επιχειρήσεων
 • Έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
 • Πληρωμή Συνδρομών

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ)

 • Αίτηση για εγγραφή ή διαγραφή
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για Ατομική επιχείρηση
 • Πιστοποιητικά εγγραφής και διαγραφής
 • Έκδοση Ιστορικού Πιστοποιητικού Μέλους

Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) για μηχανικούς, αρχιτέκτονες και κατασκευαστικές εταιρείες.

Διεκπεραιώσεις στην υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Υποβολή αιτήσεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ανά νομική μορφή είναι οι παρακάτω:

 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες)
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρισης απόφασης Συνέλευσης για την έγκριση Τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και επαναδημοσίευση Ισολογισμού
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Τροποποίηση καταστατικού
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευση ισολογισμού (Αφορά Ισολογισμούς χρήσεων 2014 ή παλαιότερες)
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης για την έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων
 • OE – Αίτηση καταχώρησης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες)
 • OE – Αίτηση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού
 • OE – Αίτηση καταχώρησης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • ΕE – Αίτηση καταχώρησης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες)
 • ΕE – Αίτηση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού
 • ΕE – Αίτηση καταχώρησης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • ΑΤΟΜΙΚΗ – Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ – Αίτηση καταχώρησης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης

(Η υποβολή του αποδεικτικού της φορολογικής δήλωσης είναι υποχρεωτική βάσει της Υ.Α. 79752/30-12-2014)

Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 • Γενικό Πιστοποιητικό
 • Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας
 • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης
 • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης
 • Άλλο (ελεύθερης μορφής)

(Από 01/03/2015 οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και για την καταχώριση μεταβολών όλων των εταιρειών θα γίνονται αποκλειστικά απο την υπηρεσία ΓΕΜΗ  (Ν.4314/2014) )

 

Διεκπεραιώσεις στο Πρωτοδικείο

 •   Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 •   Πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση

Διεκπεραιώσεις στους Δήμους

Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος